lip
18

Cyrk magiczny

notatnik       Trackback

Od dziecka nie lubi?am cyrku. Nie fascynowa?y mnie wyst?py akrobatów, linoskoczków, ?onglerów, ani popisy klaunów, którym wydawa?o si?, ?e s? zabawni. A najbardziej nie lubi?am cyrku z powodu zwierz?t – by?o mi ?al tych smutnych, cz?sto dziwacznie wystrojonych i przymuszanych do wykonywania idiotycznych sztuczek lwów, tygrysów, ma?pek, fok…. Dlatego, gdy tylko by?am w stanie logicznie wyrazi? swój sprzeciw – przesta?am odwiedza? namiot cyrkowy. Co zreszt? ucieszy?o moich rodziców, którzy tak?e nie przepadaj? za tym rodzajem „rozrywki”.
czytaj dalej…

lip
13

„Dlaczego nie!” – specyficzny antydepresant

film,notatnik       Trackback

Ka?dy ma swoj? metod? na „do?a” – niektórzy pustosz? lodówk?, inni robi? zakupy, pucuj? mieszkanie, opró?niaj? barek i.t.p.. Moj? metod? – a raczej ewidentnym objawem fatalnego nastroju jest hurtowe ogl?danie filmów, które nie wymagaj? specjalnego zaanga?owania szarych komórek. Najcz??ciej si?gam po komedie romantyczne. Dó? mija wtedy, gdy schemat tego gatunku zaczyna mnie dra?ni?, a w g?owie pojawia si? my?l – „kobieto, co ty ogl?dasz – jeszcze chwila i przerzucisz si? na brazylijskie telenowele”.
Hu?tawki nastrojów to moja – do?? typowa dla wag specjalno??. „Do?y” zaliczam rzadko, ale regularnie i mam coraz wi?ksze problemy ze znalezieniem romantycznych komedii, których jeszcze nie widzia?am.
Dot?d nie si?ga?am po polskie produkcje tego typu – z obawy przed ich nieskuteczno?ci? w charakterze lekarstwa. W ramach ostatniego „do?a” zaryzykowa?am – i troch? z braku laku jednak obejrza?am rodzim? komedi? romantyczn?. Uzna?am, ?e póki nie spróbuj? – nie b?d? wiedzie? na pewno. Pomys? okaza? si? ?wietny – po obejrzeniu „Dlaczego nie!” Ryszarda Zatorskiego nie mia?am ju? ochoty na ?adn? komedi? romantyczn?, co w efekcie zmusi?o mnie do natychmiastowego wyj?cia z do?ka.
czytaj dalej…

lip
05

Czy jestem uzale?niona od blogowania?

notatnik       Trackback

Link do tej zabawy znalaz?am na jednym z odwiedzanych blogów – i oczywi?cie nie mog?am powstrzyma? si? przed wzi?ciem udzia?u w tym nies?ychanie powa?nym te?cie. By?am przekonana, ?e nie jestem uzale?niona od blogowania – bloger ze mnie raczej weekendowy. Jednak wynik testu sugeruje, ?e b??dnie oceni?am sytuacj?. Nie zgadzam si? z tym wynikiem – pytania s? tendencyjne – poprosz? o inny zestaw :D.

67%How Addicted to Blogging Are You?
W ramach codziennej obowi?zkowej normy tracenia czasu pobawi?am si? tak?e w kilka innych dost?pnych na stronie mingle2 quizów.
czytaj dalej…

lip
05

Pi?? na?ogów

akcja - reakcja,notatnik       Trackback

Zapewne ka?dy ma jakie? na?ogi tyle, ?e wi?kszo?? z trudem przyznaje si? do nich nawet przed sob?. A tutaj nagle kto? wpada na pomys? ?eby ujawni? na blogu a? pi?? na?ogów i na dodatek przekazuje to zadanie dalej – na zasadzie nie?miertelnego ?a?cuszka wskazuj?c pi?ciu blogerów, aby oni tak?e wyznawali swoje mniej lub bardziej wstydliwe uzale?nienia.
Ten blogowy ?a?cuszek dotar? i do mnie – do odpowiedzi wyznaczy? mnie ?ukasz. I teraz stoj? przed tablic? i czuj? si? jak kiepsko przygotowany do lekcji ucze? ;). ?atwe to nie b?dzie – ale spróbuj?.

lip
05

Pi?? na?ogów

akcja - reakcja,notatnik       Trackback

Zapewne ka?dy ma jakie? na?ogi tyle, ?e wi?kszo?? z trudem przyznaje si? do nich nawet przed sob?. A tutaj nagle kto? wpada na pomys? ?eby ujawni? na blogu a? pi?? na?ogów i na dodatek przekazuje to zadanie dalej – na zasadzie nie?miertelnego ?a?cuszka wskazuj?c pi?ciu blogerów, aby oni tak?e wyznawali swoje mniej lub bardziej wstydliwe uzale?nienia.
Ten blogowy ?a?cuszek dotar? i do mnie – do odpowiedzi wyznaczy? mnie ?ukasz. I teraz stoj? przed tablic? i czuj? si? jak kiepsko przygotowany do lekcji ucze? ;). ?atwe to nie b?dzie – ale spróbuj?.

cze
16

Kto to zrobi? Golcom?

muzyka,notatnik,telewizja       Trackback

I wymy?li? ?eby prowadzili koncert debiutów w Opolu. Telewizj? ogl?dam z rzadka, koncerty typu Opole jeszcze rzadziej, ale tym razem niestety da?am si? wkr?ci?. Debiutanci – jak debiutanci – niektórzy wyra?nie stremowani, inni wr?cz przeciwnie troch? na si?? „chop do przodu”. Jednak ?aden z nich nie by? w stanie sk?oni? publiczno?ci do entuzjastycznej reakcji. Przed kompletn? klap? mogli uratowa? ten koncert jedynie ?wietni prowadz?cy w przerwach pomi?dzy przeci?tnymi wykonaniami dawnych przebojów wybudzaj?c widzów z lekkiego letargu. czytaj dalej…

maj
31

Lubi? Firefoxa, ale…

firefox,internet,notatnik,przeglądarki       Trackback

Niestety jest w?a?nie jedno ale i to na tyle powa?ne, ?e po ka?dym kilkugodzinnym u?ywaniu Firefoxa – powracam do Opery. Potem przez kilka dni odpoczywam od Firefoxa – i gdy coraz bardziej doskwiera mi brak kilku firefoxowych gad?etów – ponownie próbuj? oswaja? lisa. Próbuj? – cho? wiem, ?e nie mam szans wygra? z jego koszmarnym apetytem na RAM mojego blaszaka.
Ten zwierzak ju? na starcie po?era tyle pami?ci ile Opera po kilkunastu godzinach u?ywania. A po 3, 4 godzinach zjada po?ow? dost?pnej pami?ci – i bynajmniej na tym nie poprzestaje. Tak jak teraz, gdy pisz? t? notatk? – Firefox dzia?a zaledwie dwie godziny – a prze?uwa ju? prawie 400Mb..
Oczywi?cie próbowa?am ograniczy? ilo?? w??czonych wtyczek – raczej testowo – bo bez nich Firefox przegrywa z Oper?. Jednak nawet po wy??czeniu wszystkich wtyczek lisi apetyt zmniejszy? si? niemal niezauwa?alnie.
Jak przeczyta?am – Ci, którzy Firefoxa tworz? twierdz?, ?e tak po prostu jest – i tak ma by?. U?ywa du?o pami?ci – ale dzi?ki temu szybciej i sprawniej dzia?a. Nie przecz? – tyle, ?e tak?e dzi?ki temu zadyszki dostaje mój system, gdy np. próbuj? jednocze?nie u?ywa? Photoshopa. A nie przepadam za regularnym u?ywaniem programu do optymalizacji RAM.
Skacz? wi?c rado?nie pomi?dzy Firefoxem, a Oper? – i marz? o idealnej przegl?darce. Takiej z mo?liwo?ciami konfiguracyjnymi Firefoxa i wykorzystywaniem RAM na poziomie Opery.

maj
26

Tylko winny t?umaczy si?

notatnik       Trackback

I pewnie dlatego, ?e czuj? si? winna – uzna?am za wielce stosowne skorzysta? z opcji – wyt?umacz si?.
O co chodzi?
Tak konkretnie to nie wiem, ale ogólnie o ten blog. Dziwn? hybryd?, która z niewiadomych powodów b??ka?a si? rok w sieci porzucana przed oficjalnym startem. Przez ten czas mia?am w pewnym sensie wakacje bez bloga – powodów by?o wiele, ale tak naprawd? pewnie najistotniejszy to przem?czenie materia?u. Równie bezpa?sko porzuci?am swój blog na Bloggerze, tudzie? inne nieblogowe strony. czytaj dalej…

maj
25

Which Programming Language Are You?

gadżety,notatnik       Trackback

Nie ma to jak niespotykanie powa?ne testy 😉 – zabawa w ramach przerwy na kaw? – pomys? zaczerpni?ty z postu Marcina Radczuka

You are PHP.  You enjoy the World Wide Web.  You are constantly changing the way you do things, and this tends to confuse people who work with you.
Which Programming Language are You?

maj
25

Bojkot kin – weekend 25-27.05

akcja - reakcja,film,internet,notatnik       Trackback

Ten sam temat umie?ci?am na swoim bloggerowym blogu. I cho? generalnie nie mam zamiaru dodawa? takich samych notatek na obydwu blogach – tym razem robi? wyj?tek, poniewa? popieram ide? i motywy zorganizowania bojkotu uwa?am, ?e warto o nim pisa? .
Tylko w ten sposób – przekazuj?c informacj? na temat weekendowego bojkotu kin – o akcji mo?e dowiedzie? si? jak najwi?cej osób.

O bojkocie dowiedzia?am si? dopiero dzisiaj – dzi?ki notatce na blogu Marcina Radczuka
Powodem zorganizowania takiej akcji s? ostatnie „spektakularne sukcesy” policji w tropieniu, osaczaniu i aresztowaniach cz?onków najgro?niejszej z organizacji przest?pczych – u?ytkowników sieci P2P, oraz godnych najwy?szej kary t?umaczy ?cie?ek d?wi?kowych filmów.
czytaj dalej…

« Poprzednia strona  Następna strona »