Cze
09

Miksowanie kolorów – Kuler i Color Schemer Studio

design,gadżety,grafika,internet,web 2.0       Trackback

Odwiedzaj?c dzisiaj stron? Kulera nabra?am nag?ej, trudnej do opanowania ochoty ?eby napisa? co? o dwóch aplikacjach przydatnych w doborze kolorów. Tradycyjnie (w ramach nowej prywatnej tradycji) sprawdzi?am, czy w polskiej blogosferze s? ju? jakie? wpisy na ten temat. I oczywi?cie okaza?o si?, ?e jak zwykle nie b?d? pierwsza 😀 .
Wpisy o Kulerze i Color Schemer Studio znalaz?am na kilku blogach – linkuje do tego, który czytam:
Adobe Kuler — schematy kolorów od Adobe – notatka Paw?a Tkaczyka
jednak efekt poszukiwania nie st?umi? we mnie potrzeby napisania postu.

kuler desktopKuler to pierwsza aplikacja internetowa, któr? Adobe uruchomi?o w ramach Adobe Labs. Dzi?ki Kulerowi mo?na szybko stworzy? palety kolorów do wykorzystania w projektach graficznych. Kuler umo?liwia tak?e pobieranie palet utworzonych przez innych u?ytkowników. ?eby miksowa? swoje kolory trzeba by? zarejestrowanym u?ytkownikiem Adobe.
Palety zapisywane s? w formacie ASE – mo?na ich wi?c u?ywa? we wszystkich aplikacjach Adobe. Swoje zestawy kolorystyczne w Kulerze tworzymy u?ywaj?c ró?nych palet kolorów – analogowa, monochromatyczna, triada, komplementarna, z?o?ona, cienie plus efekt inwencji w?asnej.
Mo?na równie? pobra? widget Kulera. Dost?pne s? dwie wersje – kuler desktop (dla wszystkich platform – wymaga zainstalowania Apollo runtime) i Apple Dashboard widget (dla Apple).
Tyle teorii – w praktyce kolory na stronie Kulera mo?na miksowa? prawie bez problemów (prawie – poniewa? czasem wylogowuje przy próbie zapisania palety). Kuler desktop to mi?y dla oka gad?et – RSS feed strony Kulera z opcj? szukania gotowych palet i kopiowania ich warto?ci HEX. Przypuszczam, ?e podobn? funkcjonalno?? ma Apple Dashboard widget – ale tego nie jestem w stanie zweryfikowa?. Ten widget uruchamia si? w systemie Windows – jednak nie dzia?a prawid?owo ani w Firefoxie, ani w Operze – nie w?tpi?, ?e takich problemów nie maj? posiadacze komputerów Apple z Safari.
Nowa wersja Adobe Illustrator ma zaimplementowany RSS feed Kulera – dzi?ki czemu szcz??liwi posiadacze Illustratora CS3 palety kolorów mog? pobiera? bezpo?rednio w oknie programu.

Color Schemer Studio

Close
Color Schemer Studio

Color Schemer Studio oferuje znacznie wi?cej narz?dzi do tworzenia swoich zestawów barw m.in.:
– import schematu kolorów ze stron www, plików GIF, ACO, ACT
– eksport do wielu formatów – HTML, CSS, GIF, ACO, AI, ACF, TXT, ACT
– zapisywanie ulubionych kolorów w osobnej zak?adce
– PhotoSchemer – dzi?ki któremu mo?emy stworzy? palet? od dwóch do dziewi?ciu kolorów na podstawie dowolnego zdj?cia GIF, JPG, JPEG, BMP
– Screen Color Picker – umo?liwiaj?cy pobranie koloru z ka?dego miejsca pulpitu
– Color Mixer – ze zmiksowania dwóch mo?e powsta? do 58 kolorów
– Color Scheme Analyzer – sugestie dotycz?ce dopasowania koloru tekstu do t?a na podstawie palety ulubionych kolorów

Color Schemer Studio z Kulerem przegrywa tylko w jednej kategorii – ekonomia – poniewa? nie jest niestety programem darmowym.

I oczywi?cie – jak?e mog?am o tym zapomnie? – Kuler jest niew?tpliwie – pomimo braku etykietki beta – projektem „webdwazerowym” 😀 .

Inne narz?dzia online dla poszukiwaczy kolorów:
Color Palette Generator – tworzy palety na podstawie grafik
Accessibility Color Wheel – dopasowanie koloru t?a i tekstu
ColorBlender – kolejny serwis web 2.0 z mo?liwo?ci? tworzenia palet kolorów – nie wymaga rejestracji
Color Tool 2.0.8 Alpha – dobór kolorów na stron? internetow?
Color Scheme Generator 2
Colors on the Web – ró?ne narz?dzia dla „kolorystów”

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


1 komentarz

skomentuj

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz