lip
18

Cyrk magiczny

notatnik       Trackback

Od dziecka nie lubi?am cyrku. Nie fascynowa?y mnie wyst?py akrobatów, linoskoczków, ?onglerów, ani popisy klaunów, którym wydawa?o si?, ?e s? zabawni. A najbardziej nie lubi?am cyrku z powodu zwierz?t – by?o mi ?al tych smutnych, cz?sto dziwacznie wystrojonych i przymuszanych do wykonywania idiotycznych sztuczek lwów, tygrysów, ma?pek, fok…. Dlatego, gdy tylko by?am w stanie logicznie wyrazi? swój sprzeciw – przesta?am odwiedza? namiot cyrkowy. Co zreszt? ucieszy?o moich rodziców, którzy tak?e nie przepadaj? za tym rodzajem „rozrywki”.
czytaj dalej…

lip
13

„Dlaczego nie!” – specyficzny antydepresant

film,notatnik       Trackback

Ka?dy ma swoj? metod? na „do?a” – niektórzy pustosz? lodówk?, inni robi? zakupy, pucuj? mieszkanie, opró?niaj? barek i.t.p.. Moj? metod? – a raczej ewidentnym objawem fatalnego nastroju jest hurtowe ogl?danie filmów, które nie wymagaj? specjalnego zaanga?owania szarych komórek. Najcz??ciej si?gam po komedie romantyczne. Dó? mija wtedy, gdy schemat tego gatunku zaczyna mnie dra?ni?, a w g?owie pojawia si? my?l – „kobieto, co ty ogl?dasz – jeszcze chwila i przerzucisz si? na brazylijskie telenowele”.
Hu?tawki nastrojów to moja – do?? typowa dla wag specjalno??. „Do?y” zaliczam rzadko, ale regularnie i mam coraz wi?ksze problemy ze znalezieniem romantycznych komedii, których jeszcze nie widzia?am.
Dot?d nie si?ga?am po polskie produkcje tego typu – z obawy przed ich nieskuteczno?ci? w charakterze lekarstwa. W ramach ostatniego „do?a” zaryzykowa?am – i troch? z braku laku jednak obejrza?am rodzim? komedi? romantyczn?. Uzna?am, ?e póki nie spróbuj? – nie b?d? wiedzie? na pewno. Pomys? okaza? si? ?wietny – po obejrzeniu „Dlaczego nie!” Ryszarda Zatorskiego nie mia?am ju? ochoty na ?adn? komedi? romantyczn?, co w efekcie zmusi?o mnie do natychmiastowego wyj?cia z do?ka.
czytaj dalej…

lip
05

Czy jestem uzale?niona od blogowania?

notatnik       Trackback

Link do tej zabawy znalaz?am na jednym z odwiedzanych blogów – i oczywi?cie nie mog?am powstrzyma? si? przed wzi?ciem udzia?u w tym nies?ychanie powa?nym te?cie. By?am przekonana, ?e nie jestem uzale?niona od blogowania – bloger ze mnie raczej weekendowy. Jednak wynik testu sugeruje, ?e b??dnie oceni?am sytuacj?. Nie zgadzam si? z tym wynikiem – pytania s? tendencyjne – poprosz? o inny zestaw :D.

67%How Addicted to Blogging Are You?
W ramach codziennej obowi?zkowej normy tracenia czasu pobawi?am si? tak?e w kilka innych dost?pnych na stronie mingle2 quizów.
czytaj dalej…

lip
05

Pi?? na?ogów

akcja - reakcja,notatnik       Trackback

Zapewne ka?dy ma jakie? na?ogi tyle, ?e wi?kszo?? z trudem przyznaje si? do nich nawet przed sob?. A tutaj nagle kto? wpada na pomys? ?eby ujawni? na blogu a? pi?? na?ogów i na dodatek przekazuje to zadanie dalej – na zasadzie nie?miertelnego ?a?cuszka wskazuj?c pi?ciu blogerów, aby oni tak?e wyznawali swoje mniej lub bardziej wstydliwe uzale?nienia.
Ten blogowy ?a?cuszek dotar? i do mnie – do odpowiedzi wyznaczy? mnie ?ukasz. I teraz stoj? przed tablic? i czuj? si? jak kiepsko przygotowany do lekcji ucze? ;). ?atwe to nie b?dzie – ale spróbuj?.