Kwi
22

Linkologia – polski social bookmarking

internet,social bookmarking,web 2.0       Trackback

Mniej wi?cej rok temu – zdenerwowana ba?aganem w zak?adkach przegl?darki – postanowi?am sprawdzi?, czy nie ma w internecie serwisów umo?liwiaj?cych gromadzenie i ?atwe zarz?dzanie swoimi ulubionymi linkami.
W ramach poszukiwa? po raz pierwszy zetkn??am si? z del.icio.us – i oczywi?cie od razu za?o?y?am tam konto. Jednak to nie popularne delicje sta?y si? moim ulubionym internetowym menad?erem zak?adek. Przez ten rok przetestowa?am kilka serwisów i najbardziej spodoba? mi si? Spurl. Serwis Spurl nie jest tak znany jak del.icio.us, czy Furl (do którego zreszt? jest podobny) – ale u mnie sprawdza si? najlepiej i oferuje sporo ciekawych opcji – typu niewielki, wysuwany boczny panel ze swoimi zak?adkami dla Opery. Dok?adniej o wszystkich przetestowanych menad?erach zak?adek – napisze w osobnych notatkach.
W tej chcia?abym wspomnie? o rodzimym serwisie social bookmarking, który powsta? w po?owie stycznia – i co logiczne dopiero raczkuje – ale autor zapowiada rozwój serwisu – i faktycznie ju? wida? efekty.
Pierwszy polski social bookmarking to Linkologia za?o?ona przez ?ukasza Kowalczyka.

Linkologia

Close
Linkologia

Proces rejestracji w Linkologii jest oczywi?cie – jak na serwis pretenduj?cy do standardów web 2.0 😉 – szybki i prosty. Nick, email, has?o i klikni?cie w link aktywacyjny wystarcz?, aby dosta? si? do swojego konta. Panel u?ytkownika nie wygl?da imponuj?co – jest raczej ubogi – ale w ko?cu nie wygl?d tylko funkcjonalno?? jest najwa?niejsza.
Oczywi?cie na starcie nale?y zainstalowa? przycisk dodawania linków na pasku swojej przegl?darki – i tutaj pierwszy plus dla Linkologii ode mnie – autor nie zapomnia? o u?ytkownikach Opery (poza Oper? mo?na korzysta? z Linkologii tak?e pod IE i Mozill?/FireFoxem). Formularz dopisywania linków otwiera si? w oknie dodawanej strony. W formularzu s? pola wymagane (adres strony i tytu?), oraz pola nieobowi?zkowe (opis, tagi, j?zyk strony). Mo?na tak?e zaznaczy? pole – prywatny – aby dodany link nie by? udost?pniany publicznie.
Tagi mo?na wpisywa? na dwa sposoby – rozdzielone przecinkami, lub spacjami. T? drug? opcj? nale?y najpierw uaktywni? – standardowo jest ustawione tagowanie z przecinkami. Pocz?tkowo by?a dost?pna jedynie taka forma dodawania tagów – jednak najwyra?niej pod wp?ywem narzeka? cz??ci u?ytkowników (zapewne przyzwyczajonych do del.icio.us) – autor wprowadzi? tak?e opcj? ze spacjami. Osobi?cie wol? dodawanie tagów z przecinkami – cho?by dlatego, i? cz?sto tworz? tagi dwuwyrazowe. I takiej mo?liwo?ci brakowa?o mi zarówno w del.icio, jak i w moim ulubionym Spurlu (tyle, ?e tam problem rozwi?zuje mo?liwo?? grupowania linków nie tylko wed?ug tagów, ale tak?e w ró?nych kategoriach).
Linkologia oferuje tak?e kana?y rss dla tagów i linków u?ytkownika – nie ma natomiast rss np. dla najpopularniejszych, czy najnowszych linków.
Dodatkowe opcje: kopiowanie linków innych u?ytkowników, wyszukiwarka (wyszukuje tagów, oraz s?ów w tytu?ach), dla webmasterów – mo?liwo?? umieszczenia na stronach internetowych przycisku dodawania linku do Linkologii.
Jak ?atwo zauwa?y? na razie lista opcji nie jest imponuj?ca. Jednak – o ile autor spe?ni swoje obietnice – to mo?na si? spodziewa?, i? nied?ugo w Linkologii b?dzie mo?liwo??:
– importu linków z del.icio.us i przegl?darek (mo?e tak?e z a9 i blinklist.com)
– komentowania linków
– obserwowania innych u?ytkowników

Na ostateczn? ocen? Linkologii jest jeszcze zbyt wcze?nie – ale moim zdaniem ju? teraz warto da? szans? polskiej alternatywie del.icio.us (cho? nie ukrywam, ?e osobi?cie pozostan? wierna Spurl ;)). Tym bardziej, ?e autor zgodnie z zapowiedziami systematycznie wprowadza nowe opcje (np. na starcie nie by?o kana?u RSS i wyszukiwarki). Ze swojej strony ?ycz? wytrwa?o?ci w rozwijaniu serwisu i odporno?ci na krytyk? ze strony niektórych autorów blogów (oczywi?cie odporno?? nie jest równoznaczna z lekcewa?eniem uwag – zw?aszcza tych celnych ;)).

Tak przy okazji – postanowi?am w nowych, polskich serwisach szuka? przede wszystkim plusów (o ile tylko b?dzie to mo?liwe) – krytyków Ci u nas dostatek – a ja nabra?am nag?ej, nieprzepartej ochoty na optymistyczne postrzeganie rodzimej wirtualnej rzeczywisto?ci ;).

Przy okazji postu na temat Linkologii warto równie? wspomnie? o innym „delicjo-pochodnym” projekcie, który pojawi? si? w pierwszej po?owie kwietnia – jest nim etapia.pl, o której na razie wiem niewiele – jeszcze nie testowa?am ;).

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


2 komentarze

skomentuj

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz