Cze
16

Kto to zrobi? Golcom?

muzyka,notatnik,telewizja       Trackback

I wymy?li? ?eby prowadzili koncert debiutów w Opolu. Telewizj? ogl?dam z rzadka, koncerty typu Opole jeszcze rzadziej, ale tym razem niestety da?am si? wkr?ci?. Debiutanci – jak debiutanci – niektórzy wyra?nie stremowani, inni wr?cz przeciwnie troch? na si?? „chop do przodu”. Jednak ?aden z nich nie by? w stanie sk?oni? publiczno?ci do entuzjastycznej reakcji. Przed kompletn? klap? mogli uratowa? ten koncert jedynie ?wietni prowadz?cy w przerwach pomi?dzy przeci?tnymi wykonaniami dawnych przebojów wybudzaj?c widzów z lekkiego letargu.Niestety – kto? uzna?, ?e nie ma u nas dobrych konferansjerów i oryginalnym rozwi?zaniem b?dzie zatrudnienie do mówienia tych, którzy ?yj? z grania i ?piewania. Lubi? Golców – i by?o mi szkoda, ?e musz? si? m?czy?. Zdecydowanie konferansjerka to nie to samo co wstawki typu dialog z publiczno?ci? w przerwach pomi?dzy ?piewaniem piosenek. W takich przerywnikach, w trakcie swoich koncertów Golce radz? sobie ?wietnie – cho?by dlatego, ?e nietrudno wywo?a? entuzjazm publiki rozko?ysanej energetycznym repertuarem Golec uOrkiestra. Dodatkowo w takich wstawkach nikt nie oczekuje perfekcjonizmu – ewentualnych wpadek nawet si? nie zauwa?a.

Niestety to zbyt ma?o ?eby dobrze poprowadzi? koncert – zw?aszcza nudny. Pal sze?? pomy?ki w konferansjerce typu – za?piewaj? najwi?kszy zespó? Republiki – gorzej, ?e bracia zamiast uzupe?nia? si? – chwilami denerwuj?co sobie przeszkadzali szczególnie w momentach gdy jeden próbowa? „zatachlowa?” b??d drugiego. W efekcie prowadzenie sprawia?o wra?enie nieprzygotowanej improwizacji w wykonaniu konferansjerów z ?apanki.

Zawsze staram si? znajdowa? jakie? plusy – tym razem jest to bardzo trudne. Jedynym plusem konferansjerki Golców jest to, ?e ?wietnie graj? i niech przy tym zaj?ciu pozostan?.

Wracaj?c na moment do wykonawców – nie twierdz?, ?e wszyscy byli równie nieciekawi – niektórzy bardzo starali si? wykona? oryginalnie stare przeboje. Jednak nikt z debiutantów nie zrobi? na mnie takiego wra?enia ?eby chcia?o mi si? cho?by si?gn?? po komórk? w celu wys?ania sms’a. Zalet? cz??ci wykonawców – by?o to, ?e za?piewali piosenki czysto. To niew?tpliwie jaki? plus – raczej niewielki – cho? dzi?kuj? i za to w imieniu swojego bole?nie wra?liwego na fa?sz s?uchu.

Zastanawia?am si? te?, czy przypadkiem na dobór debiutantów najwi?kszego wp?ywu nie mia?a Pani Skr?tkowska i przy wyborze nie u?y?a kryterium – mo?na przepu?ci? ka?dego pod warunkiem, ?e b?dzie wokalnie gorszy od zwyci??czyni „Szansy na sukces”.

Cierpliwie wytrzyma?am do ko?ca koncertu, chyba tylko po to, aby uzyska? dowód potwierdzaj?cy tez?, ?e stare przeboje + umiej?cy (w wi?kszo?ci) ?piewa? wokali?ci + inni, znani wokali?ci w roli prowadz?cych to z pewno?ci? nie jest gotowa recepta na dobry koncert.

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


3 komentarze

skomentuj
  • a gravatar MyAvatars 0.2 SantiFx napisał:

    Czyli kto? jeszcze ogl?da Opole? Ja si? nie odwa?y?em. Respect!

  • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

    Ogl?da?am Opole w czasach kiedy istnia?a tylko publiczna telewizja i w ramach sentymentu ogl?dam nadal o ile nie przegapi?. Zdarza si?, ?e nie ?a?uj? – np. w zesz?ym roku podoba? mi si? koncert „?wiat w ob?okach” z piosenkami Marka Grechuty. W tym roku karmienie sentymentu zako?cz? na wczorajszym, niestrawnym posi?ku.

  • a gravatar MyAvatars 0.2 SantiFx napisał:

    Uwa?aj sentymenty ci powi?dn? 🙂 BTW: „Dziura” zaczyna tournee po festiwalach. Najbli?szy w niedziel? wi?c trzymajcie kciuki.

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz